Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

 

 1. Kas yra šis dokumentas
  1.1. Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir kaip saugome bei kokios yra Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.
  1.2. Privatumo politika nustato ir interneto svetainės vilkmergesklinika.lt (toliau – Svetainė) naudojimosi privatumo sąlygas. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydamiesi mūsų Svetainėje sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, maloniai prašome nesilankyti mūsų Svetainėje.
  1.3. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, nepriklausomai nuo to ar Jūs esate mūsų klinikos(-ų) pacientas, ar ne, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje, įskaitant ir naujienlaiškio prenumeratą, užklausų teikimą, komentarų rašymą ir kt.
  1.4. Tam, kad Jūs visapusiškai galėtumėte naudotis mūsų teikiamomis sveikatinimo paslaugomis, Jūs turite būti įrašytas į mūsų klinikos (-ų) asmenų (pacientų) sąrašus. Tai galite padaryti atvykę į bet kurią mūsų kliniką. Prisirašymo prie mūsų klinikos metu, Jūs būsite supažindintas su konkrečios klinikos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), taip pat su Jūsų, kaip paciento ir asmens duomenų subjekto, teisėmis. Tokiu atveju, Jums bus taikomos Taisyklės ir ši Privatumo politika.
  1.5. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kiti asmens duomenys, kaip jie apibrėžti BDAR.

 

 1. Kas mes?
  2.1. Šią Svetainę tvarko ir administruoja susijusių įmonių grupės ALTAMEDICA narių dalis (toliau – mes), t. y.:
  a) Uždaroji akcinė bendrovė Vilkmergės klinika , juridinio asmens kodas 300562095, adresas Kauno g. 80, Ukmergė, Lietuvos Respublika, informacinis el. paštas vilkmergesklinika.ukmerge@gmail.com, kontaktinis telefono numeris 8 340 53330;
  b) Uždaroji akcinė bendrovė „UMTC“, juridinio asmens kodas 183246917, adresas Antakalnio g. 60, Ukmergė, Lietuvos Respublika, informacinis el. paštas vilkmergesklinika.ukmerge@gmail.com, kontaktinis telefono numeris 8 340 53330.
  2.2. Aiškumo tikslu, sąvoka „mes“ Privatumo politikoje reiškia visus Privatumo politikos 2.1. punkte nurodytus asmenis kartu, o kai kontekstas to reikalauja – kiekvieną atskirai.
  2.3. Remiantis teisės aktų nuostatomis, konkreti mūsų įmonių grupės įmonė, kuriai Jūs pateikėte ar kuri iš kitų šaltinių gavo Jūsų asmens duomenis (kaip tai nurodyta šios Privatumo politikos 4 skyriuje), dėl jus siejančių sutartinių ir (ar) ikisutartinių santykių, teikiamų sveikatinimo paslaugų ar kitų teisėtų priežasčių, yra laikoma Jūsų asmens duomenų valdytoja.
  2.4. Kai Jūs, naudodamiesi mūsų Svetaine, pateikiate mums ar mes iš kitų šaltinių surenkame Jūsų Asmens duomenis, mes esame bendrais Jūsų asmens duomenų valdytojais ir juos kartu tvarkome šiais tikslais). Dėl pagal šį punktą mūsų bendrai tvarkomų Asmens duomenų, Jūs turite teisė naudotis savo teisėmis pagal BDAR kiekvieno iš mūsų atžvilgiu.

 

 1. Kokių principų mes laikomės?
  3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

  1. laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
  2. tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  3. rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
  4. imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
  5. laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
  6. neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
  7. užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

 1. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
  4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

  1. Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi Svetaine, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas, komentarus, užsisakydami mūsų naujienlaiškį, pateikdami savo gyvenimo aprašymą (CV), ar kt. Informuojame, jog Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu – išsaugosime susirašinėjimo duomenis. Telefoninių pokalbių neįrašinėjame
  2. Kai Jūs naudojatės mūsų Svetaine. Kai Jūs naudojatės mūsų valdoma interneto Svetaine, tam tikra informacija: interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto Svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto Svetainėje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis, interneto tiekėjas yra renkama automatiškai.
  3. Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

4.2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, duomenimis, surinktais Jums teikiant paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis. Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises.

 

 1. KoKIAIS TIKSLAIS ir kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?
  5.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime šiais tikslais:

  1. Siekdami tobulinti Svetainę, pasiūlyti Jums geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas ir (ar) prekes.
   Slapukais mes galime surinkti tokią informaciją: interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto Svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto Svetainėje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis, interneto tiekėjas.
   Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis Svetaine sukurtus ir (ar) iš kitų asmenų (įskaitant socialinių tinklų (kuriuose turime paskyras) valdytojus) gautus asmens duomenis.
   Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 6 skyriuje.
  2. Turto ir asmenų saugumo bei teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Informuojame, jog jums atvykus į mūsų klinikas(-ą), Jūs galite patekti į vaizdo kamerų stebėjimo lauką. Vaizdo stebėjimas vykdomas siekiant užtikrinti darbuotojų, lankytojų ir kitų asmenų saugumą, nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti turto saugumą ir neliečiamumą, bei siekiant užtikrinti darbuotojo, atliekančio rentgenodiagnostikos procedūras, saugumą ir teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, kai procedūros metu darbuotojas išeina iš patalpos, tačiau vadovaujantis teisės aktų reikalavimais privalo stebėti pacientą iš tos vietos, kurioje ekspozicijos metu būna darbuotojas, atliekantis ekspoziciją.
   Šiuo tikslu mes tvarkome vaizdo įrašus, kuriuose gali būti fiksuojami tokie asmens duomenys, kaip atvaizdas, informacija, iš kurios galima identifikuoti asmenį (informacija apie kūno sudėjimą, dėvėtus rūbus ir pan.), nurodyti mūsų Vaizdo stebėjimo ir vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėse.
   Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš mūsų vaizdo stebėjimo įrangos.
   Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame: mūsų klinikos administracijos bei marketingo darbuotojams, kurie yra atsakingi už tiesioginės rinkodaros sklaidą.
   Vaizdo stebėjimą vykdome ir vaizdo įrašus tvarkome pagal teisės aktus bei savo patvirtintas Vaizdo stebėjimo ir vaizdo duomenų tvarkymo taisykles.
  3. Mūsų veiklos kokybės kontrolės, registracijos vizitams pas mūsų klinikų (-os) sveikatinimo specialistus ir naudojimosi kitais mūsų Svetainės funkcionalumais užtikrinimo tikslu (nusiskundimų ir (ar) Jūsų pateiktų užklausų, komentarų bei komunikacijos tvarkymas, išsaugojimas). Kai Jūs susisiekiate su mumis (arba mes, gavę Jūsų užklausą, susisiekiame su Jumis), saugome telefonu, el. paštu, per Svetainę ar kitaip vykusios komunikacijos informaciją.
   Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, telefono numeris, kreipimosi į mus data ir laikas, komunikacijos informacija, norimo išviešinti komentaro turinys, informacija apie vizitą pas mūsų darbuotoją.
   Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname: iš Jūsų pačių, vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su savo darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.)
   Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame: mūsų klinikos administracijos bei marketingo darbuotojams, kurie yra atsakingi už informacijos sklaidą bei komunikaciją su pacientais.
   Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 90 kalendorinių dienų nuo jų užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.
  4. Kandidatų atrankos į siūlomas darbo vietas pas mus tikslu. Jeigu Jūs kreipsitės į mus dėl galimybės įsidarbinti, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis (norėdami surasti mūsų poreikius atitinkančius kandidatus dirbti pas mus, juos atrinkti bei įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui).
   Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz., Jūsų CV pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis ir kt.), ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz., esamų ar buvusių darbdavių ar pažįstamų rekomendacijų, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių ir kt.).
   Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame: mūsų klinikos darbuotojams, kurie yra atsakingi už naujų darbuotojų paiešką, atranką bei įdarbinimą.
   Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 90 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai buvo užbaigtas mūsų siūlomos darbo vietos konkursas, nebent esame gavę Jūsų atskirą sutikimą duomenis saugoti ilgiau.
  5. Kitais tikslais, kurie numatyti mūsų Taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas ar kiti teisės aktuose numatyti asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindai.

5.2. Tam, kad Jūs visapusiškai galėtumėte naudotis mūsų teikiamomis sveikatinimo paslaugos, Jūs turite būti įrašytas į mūsų klinikos(-ų) asmenų (pacientų) sąrašus. Tai galite padaryti atvykę į bet kurią mūsų kliniką. Prisirašymo prie mūsų klinikos metu, Jūs būsite supažindintas su mūsų konkrečios klinikos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), taip pat su Jūsų, kaip paciento ir asmens duomenų subjekto, teisėmis. Tokiu atveju, Jums bus taikomos Taisyklės ir ši Privatumo politika.

 

 1. Kaip mes naudojame slapukus?
  6.1. Mes renkame informaciją apie Jus, naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
  6.2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: interneto adresas (IP) naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis, interneto tiekėjas.
  6.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
 1. kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);
 2. kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad jis dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
 3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;
 4. tiksliniam rinkodaros orientavimui.

6.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine, Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

6.5. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

 1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
 2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
 5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.

6.6. Visa informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:

Naudojimo vieta Pavadinimas Paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
Visi svetainės puslapiai _dc_gtm_UA-77298631-2 Google Analytics sistemos vartotojo identifikavimui Įeinant į svetainę Iki svetainės lango uždarymo Unikalus vartotojų ir modulių identifkatoriai
Visi svetainės puslapiai _ga Google Analytics sistemos vartotojo identifikavimui Įeinant į svetainę 24 mėnesiai Unikalus vartotojų ir modulių identifkatoriai
Visi svetainės puslapiai _gid Google Analytics sistemos vartotojo identifikavimui Įeinant į svetainę 24 valandas Unikalus vartotojų ir modulių identifkatoriai
Visi svetainės puslapiai catAccCookies Pažymi, kad vartotojas sutinka, kad būtų irašomi slapukai. Kai vartotojas sutinka gauti slapukus 12 mėnesių Loginė reikšmė 1 arba 0

 

6.7. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

 1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
 2. Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „“.

6.8. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

6.9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

 

 1. Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?
  7.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir (ar) mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis bei teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
  7.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalsi griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
  7.3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
  7.4. Neišsamus sąrašas asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis, pateiktas šių Privatumo politikos 1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

 

 1. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?
  8.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
  8.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz.,  patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.
  8.3. Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

 

 1. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?
  9.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.
  9.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.
  9.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

 

 1. Išorinės svetainės
  10.1. Svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas, prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

 

 1. Kokias teises Jūs turite?
  12.1. Tvarkant asmens duomenis, užtikriname Jūsų teises pagal BDAR ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
 1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
 8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

  12.2. Stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 2. valstybės saugumą ar gynybą;
 3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

  12.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus mums galite teikti asmeniškai, paštu ar el. ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
  12.4. Gavę Jūsų reikalavimą, Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
  12.5. Jei manysime esant būtina, sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki kol bus išspręstas prašymas.Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.
  12.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
  12.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

 

 1. Kam Jūs galite pateikti skundą?
  13.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
  13.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite teikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, informaciją ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (ada.lt). Nors, visų pirma, mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

 

 1. Kaip bus keičiama ši Privatumo politika?
  14.1. Visi Privatumo politikos pokyčiai bus paskelbti svetainėje.Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

 

 1. Kaip su mumis susisiekti?
  15.1. Visus su privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite  nurodytais kontaktais:
 1. Uždaroji akcinė bendrovė Vilkmergės klinika , juridinio asmens kodas 300562095, adresas Kauno g. 80, Ukmergė, Lietuvos Respublika, informacinis el. paštas vilkmergesklinika.ukmerge@gmail.com, kontaktinis telefono numeris 8 340 53330;
 2. Uždaroji akcinė bendrovė „UMTC“, juridinio asmens kodas 183246917, adresas Antakalnio g. 60, Ukmergė, Lietuvos Respublika, informacinis el. paštas ukmerge@gmail.com, kontaktinis telefono numeris 8 340 53330

Privatumo politikos paskelbimo data 2018 m. rugpjūčio 8 d.